Algemene voorwaarden van Hettykat te Lieshout (NB)  01-01-2012  Inschrijving bij KVK Noord Brabant Onder Nr: 17190288

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hettykat. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hettykat. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarde akkoord gaat. Hettykat behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hettykat erkend.

1.4 Hettykat garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Prijzen en leveringen

Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. De prijzen zijn constant aan verandering onderhevig en daarom behoud HettyKat zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren resulterend uit prijswijzigingen van onze toeleveranciers.

HettyKat behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren voor al haar producten met betrekking tot fluctuaties in prijs, voorraadproblemen en marktsituaties. Alle aflevertijden moeten als indicatief beschouwd worden.

Met levertijd wordt bedoeld na datum van bestelling wat over het algemeen tussen 2-4 werkdagen in beslag neemt met onder voorbehoud van het op voorraad zijnde artikel, de bestelling is additioneel voordat we de bestelling aan de vervoerder overleggen. Wanneer tijd is aangegeven in dagen, wordt hiermee werkdagen bedoeld en de tijd van de vervoerder komt hier altijd nog bij.

HettyKat behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden af te wijken van eerder bevestigde levertijden. nadat uw bestelling is geplaatst, van welke aard dan ook, zullen NIET met terugwerkende kracht doorgevoerd worden. Wij behouden ons het recht voor eventuele typ- en/of printfouten te hebben gemaakt of weergegeven.

Mocht HettyKat in tegenstelling tot wat wij allen verwachten, handmatig een foutieve prijs hebben gegenereerd, dan behouden wij ons het recht

Verplichtingen van afnemer

De bij HettyKat geregistreerde afnemer is verantwoordelijk voor de betaling van de diensten die HettyKat levert, met daarin de vastgestelde voorwaarden in acht genomen. De verantwoordelijkheid omvat ook het gebruik van de webtoegang van de afnemer door derden, waaronder onbevoegd gebruik, tenzij duidelijk aangetoond kan worden dat het onbevoegde gebruik te wijten valt aan nalatigheid van Hettykat

Geweigerde goederen

In het geval van weigering van de bestelling aan de deur of het niet ophalen van de bestelling op het postkantoor, zal de afnemer een naheffing worden toegezonden welke de gemaakte retourkosten naar HettyKat zal moeten dekken. HettyKat wil dat de bestelling te allen tijde wordt geaccepteerd, ook als afnemer van plan is gebruik te maken van zijn of haar herroepingsrecht.

Claim

Voordat defecten worden gemeld aan Hettykat, moet de afnemer eerst nagaan of het defect te wijten valt aan een incident aan afnemers zijde. indien Goederen waarvan blijkt dat deze ten onrechte zijn gebruikt vallen deze niet meer onder de garantie, Indien de afnemer kan bewijzen en/of aantonen dat het product niet werkt zoals wij hebben beschreven, dan dient de afnemer dit tijdig aan ons te melden, zodat wij pogingen tot hulp kunnen bewerkstelligen. Een defect dient binnen afzienbare tijd aan HettyKat te worden gemeld, als de afnemer het defect als geldig wil laten verklaren op het moment dat hij/zij deze heeft ontdekt.

Garantie bepalingen zijn, bij indien het product na ontvangst niet naar behoren werkt of defect is worden deze gratis vervangen onder de voorwaarden dat de afnemer het product niet ten onrechte heeft gebruikt. Bij beschadeging of de defecten die toegebracht zijn door de afnemer, zal de garantie komen te vervallen,

op alle producten geld een fabriek garantie.

Herstellen van fouten

Nadat wij op de hoogte zijn gebracht van een mogelijke fout/defect, zullen wij zo snel mogelijk ons best doen deze fout/defect te corrigeren. Indien de afnemer, geheel buiten wat er met HettyKat is afgesproken, op zijn/haar eigen initiatief zijn/haar best zal doen om de fout te herstellen, zullen wij niet voor deze kosten instaan.

Herroepingsrecht

De reclame-periode (periode waarbinnen het herroepingsrecht van toepassing is) is alleen van toepassing op aankopen van eind-gebruikers. Deze periode heeft een duur van 7 werkdagen.

Bijzondere omstandigheden

Wij zijn alleen verantwoordelijk voor verlies van het product in het geval van duidelijke fouten of gebreken. Dit is niet het geval als het gebrek te wijten valt aan externe factoren waar HettyKat geen invloed op kan hebben gehad en waar wij in alle eerlijkheid, niet in staat kan worden geacht het gebrek te hebben kunnen vermijden.

HettyKat is niet verantwoordelijk voor indirect verlies als dit het gevolg is van fouten, tenzij het verlies te wijten valt aan ernstige nalatigheid of opzet van de kant van Hettykat

In het geval van aankopen van eind-gebruikers, kunnen de voorwaarden niet ondergeschikt zijn aan de wettelijk vastgelegde voorwaarden.

Aanpassing van de voorwaarden

HettyKat behoudt zich het recht voor de bestaande, hier vermelde voorwaarden aan te passen op het moment dat er wijzigingen plaatsvinden in de wetgeving.

Overmacht

In geval van overmacht is Hettykat niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, oorlog, energiestoringen, bedrijfsstoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen en disputen

Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van HettyKat of overeenkomsten met Hettykat zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.